Medlemsservice
 
 
 
 

Glemt password?

Medlemskab

Tidsskrift

Ordenshistorisk Tidsskrift udkommer ca. 2 gange om året.

Se en liste over indholdet her

Bogudgivelser

Ordenshistorisk Selskab står bag udgivelser af bøger med ordensrelateret indhold.

Se en liste over bøgerne her

Ordenshistorisk Forlag

Ordenshistorisk Forlag er et forlag som - uafhængigt af Ordenshistorisk Selskab - udgiver bøger om ordener og medaljer.

Se listen af udgivelser her

Styrelsen
Præsident Vicepræsident
Sven Philip Jørgensen
Sven Philip
Jørgensen
Jan René Westh
Jan René Westh
 
Kasserer Medlem
Lars Søndergaard
Lars Søndergaard
Lars Stevnsborg
Lars Stevnsborg
Webmaster Suppleant
Michael Rindsig
Michael Rindsig
Anders Vidstrup
Anders Vidstrup
Medlemskab
Medlemskab

Bliv medlem...

Download som PDF

Vedtægter for Den Ordenshistoriske Samling

§ 1.

Den Ordenshistoriske samling omfatter ordener, dekorationer, ordensdokumenter og øvrige genstande med klar ordenshistorisk relevans.


§ 2.

Ordener, dekorationer, ordensdokumenter m.v., der ved arv eller gave tilfalder Ordenshistorisk Selskab indgår i Den Ordenshistoriske Samling.


Genstande, der ikke falder inden for nævnte kategorier, bør ikke indlemmes i samlingen, men søges henvist til anden relevant modtager.


§ 3.

Samlingen hviler på Ordenshistorisk Selskabs værdigrundlag og har til formål at medvirke til udbredelsen af kendskabet til og af interessen for ordenshistoriens kulturelle betydning, idet de indeholdte genstande skal kunne anvendes til:


  • studiebrug
  • udstillinger
  • udlån i relevante sammenhænge

§ 4.

Den Ordenshistoriske Samling bestyres af Ordenshistorisk Selskabs styrelse. Ordenshistorisk Selskabs præsident virker som formand for Den Ordenshistoriske Samling.


Styrelsen udarbejder en forretningsorden for Den Ordenshistoriske Samlings virksomhed.


Det påhviler styrelsen at føre en protokol for Den Ordenshistoriske Samling. Styrelsen aflægger hvert år i forbindelse med Ordenshistorisk Selskabs ordinære generalforsamling beretning om forøgelser af Den Ordenshistoriske Samling og om dens forhold i øvrigt.


§ 5.

Ordenshistorisk Selskabs styrelse drager omsorg for, at samlingen opbevares under sikrede forhold.


§ 6.

Den Ordenshistoriske Samling skal forblive urørt, jf. dog stk.2.


Stk. 2. Det skal være muligt for den til enhver tid siddende styrelse at afhænde genstande, der åbenbart ligger udenfor samlingens egentlige formål. Ligeledes kan genstande, der findes i overskydende, identiske eksemplarer, afhændes for så vidt, de ikke indeholder en selvstændig ordenshistorie.


Stk. 3. Provenu efter stk. 2 kan alene anvendes til anskaffelse af relevante genstande til samlingen, jf. § 1.


§ 7.

I tilfælde af Ordenshistorisk Selskabs opløsning skal Den Ordenshistoriske Samling vederlagsfrit tilbydes et dansk museum eller en offentlige samling, der på det givne tidspunkt har et værdigrundlag tættest muligt på samlingens. Alt efter styrelsens nærmere bestemmelse.


§ 8.

Ændringer af vedtægterne for Den Ordenshistoriske Samling kan kun ske ved tre fjerdedeles flertal af Ordenshistorisk Selskabs medlemmers afgivne stemmer ved to på hinanden følgende ordinære generalforsamlinger. Afstemning skal foregå skriftligt, såfremt blot et medlem kræver det. Fraværende medlemmer kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Hvert medlem kan maksimalt medtage 2 fuldmagter.


__________________________________________________________________________


Erstatter den Ordenshistoriske Samlings vedtægter af 27. april 1977.


Godkendt på Ordenshistorisk Selskabs generalforsamling den 19. marts 2019.